Polybar (Suomi)

From ArchWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Polybar on tilapalkkien luomista varten kehitetty nopea ja helppokäyttöinen työkalu. Sen tarkoitus on olla helposti muokattava, käyttäen monia moduleita, jotka aktivoivat suuren määrän (muokattavaa) toiminnallisuutta, kuten työtilojen/työpöytien näyttäminen, päivämäärä tai järjestelmän äänentaso. Polybar on tehty erityisesti ikkunoinninhallintajärjestelmiä varten, joilla on hyvin rajallinen tai olematon tilapalkki, kuten awesome tai i3. Polybar sopii myös Työpöytäympäristöjen kanssa kuten esimerkiksi Plasma.

Asennus

Asenna polybarAUR paketti. Kehitysversio on polybar-gitAUR.

Konfiguraatio

Kopioi konfiguraatio esimerkki /usr/share/doc/polybar/config polkuun $XDG_CONFIG_HOME/polybar/config.

Polybarin suorittaminen

Polybaria voidaan suorittaa seuraavilla argumenteilla:

Usage: polybar [OPTION]... BAR

 -h, --help        Display this help and exit
 -v, --version      Display build details and exit
 -l, --log=LEVEL     Set the logging verbosity (default: WARNING)
              LEVEL is one of: error, warning, info, trace
 -q, --quiet       Be quiet (will override -l)
 -c, --config=FILE    Path to the configuration file
 -r, --reload       Reload when the configuration has been modified
 -d, --dump=PARAM     Print value of PARAM in bar section and exit
 -m, --list-monitors   Print list of available monitors and exit
 -w, --print-wmname    Print the generated WM_NAME and exit
 -s, --stdout       Output data to stdout instead of drawing it to the X window
 -p, --png=FILE      Save png snapshot to FILE after running for 3 seconds

Haluat ehkä kumminkin suorittaa Polybarin oman järjestelmäsi esilatausohjelmana. Katso #Järjestelmän kanssa suorittaminen.

Otos asetustiedosto

Perus polybar konfiguraatio voisi näyttää tältä:

[bar/mybar]
modules-right = date

[module/date]
type = internal/date
date = %Y-%m-%d%

Tässä määritetään palkki nimeltä mybar modulin date kanssa.

Oletukselta polybar asentaa myös otos asetustiedoston monilla valmiiksi asetetuilla moduleilla /usr/share/doc/polybar/config.

Huomautus: Otos asetustiedostoa ei ole tehty toimimaan suoraan asennuksesta. Sitä tulee muokata ennenkuin se sopii omien asetustesi kanssa.

Järjestelmän kanssa suorittaminen

Luo suoritettava tiedosto, joka sisältää lyhyen käynnistys skriptin, kuten esimerkiksi $HOME/.config/polybar/launch.sh:

#!/bin/bash

# Tapa kaikki aiemmat polybar sessiot 
killall -q polybar
# Jos kaikilla paneeleilla on ipc aktivoituna, voit myös käyttää	 
# polybar-msg cmd quit

# Aloita Polybar, käytetään oletus sijaintia ~/.config/polybar/config
polybar mybar 2>&1 | tee -a /tmp/polybar.log & disown

echo "Polybar käynnistetty..."

Tällä skriptillä myös varmistuu se, että Polybar käynnistetään uudelleen, kun ikkunointia käynnistetään uudelleen.

bspwm

Jos käytössä on bspwm, lisää seuraava tiedostoon bspwmrc:

$HOME/.config/polybar/launch.sh

i3

Jos käytössä on i3, lisää seuraava i3 konfiguraatiotiedostoon:

exec_always --no-startup-id $HOME/.config/polybar/launch.sh

Vianmääritys

Ei pysty avaamaan jaettua tiedostoa libjsoncpp.so

Yritä tehdä asennus uudestaan kuten kuvattuna tässä GitHub ongelmassa.

Jos tämä ei toimi, yritä asentaa jsoncpp paketti.

Katso myös