Oracle Database (Nederlands)

From ArchWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Dit artikel behandelt de installatie van Oracle 11g (r2) - 64-bit.

Note: Arch Linux is geen door Oracle ondersteunde distributie !

In deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat Xorg is geconfigureerd en er een Window manager of Desktop environment is geinstalleerd.

Benodigdheden voor Oracle Database installatie

Dependencies

Vanuit de Arch repositories moet geinstalleerd worden:

 • base-devel
 • jre7-openjdk, pdksh, gdb, gawk, libelf, sysstat, libstdc++5, unzip, sudo, icu, lib32-libstdc++5, python2
 • gcc-multilib, gcc-libs-multilib, libtool-multilib

Vervolgens moeten er symbolic links worden aangemaakt omdat de installatie software bepaalde bestanden op andere locaties verwacht:

ln -s /usr/lib /usr/lib64
ln -s /usr/bin/basename /bin/basename
rm /usr/bin/python
ln -s /usr/bin/python2 /usr/bin/python
ln -s /usr/lib64/libgcc_s.so.1 /lib64/
Note: Tijdens de requirement check in de installatie wordt ook gezocht naar o.a. rpm. Deze is echter niet benodigd !

Oracle user

Maak een gebruiker oracle aan die lid is van de groep oinstall en dba:

 groupadd oinstall
 groupadd dba
 useradd -m -g oinstall -G dba oracle

Configureer het wachtwoord voor deze gebruiker:

passwd oracle

Bewerk, bijvoorbeeld met vi het .bashrc bestand van deze gebruiker

sudo oracle
vi ~/.bashrc

En geef dit bestand de volgende inhoud:

export ORACLE_BASE=/oracle
export ORACLE_HOME=/oracle/product/db
export ORACLE_INVENTORY=/oracle/inventory
export ORACLE_SID=<SID van je DB>
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export EDITOR=vi
export VISUAL=vi

Waarbij je de editor vi kunt vervangen bij variabelen EDITOR en VISUAL door je eigen favoriete editor. Vergeet niet je ORACLE_SID de juiste naam te geven. Dit is de SID die je verderop kiest bij de dbca tool. Wanneer je die nu nog niet weet, moet je dit na het draaien van dbca alsnog doen.

Configuratie

Kernel parameters

Een aantal kernel parameters moeten worden aangepast. Voeg aan het bestand /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf het volgende toe:

fs.file-max = 6815744
fs.aio-max-nr = 1048576
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 2147483648
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default = 4194304
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576

En activeer deze instellingen met:

# sysctl --system

Pam Limits

Ook de PAM module limits (Zie ook: Realtime process management) moet geconfigureerd worden. Voeg aan het bestand /etc/security/limits.conf het volgende toe:

oracle      soft  nproc  2047
oracle      hard  nproc  16384
oracle      soft  nofile 1024
oracle      hard  nofile 65536

Installatie

Het meest gemakkelijke is om nu als de gebruiker oracle in te loggen. Als alternatief:

DISPLAY=:0.0; export DISPLAY; xhost +
su - oracle
DISPLAY=:0.0; export DISPLAY

Download de software van: http://www.oracle.com/technology/software/products/database/index.html

En unzip deze:

 su -
 unzip /usr/src/oracle/linux.x64_11gR2_database_2of2.zip -d /media
 unzip /usr/src/oracle/linux.x64_11gR2_database_2of2.zip -d /media

Op de nu ontstane directory structuur moeten de rechten worden aangepast:

 chown -R oracle:oinstall /media/database

Directory structuur

Maak nu de directory structuur aan waar de Oracle software in geinstalleerd moet worden:

mkdir -p /oracle/{inventory,recovery,product/db}

Installatie

Start nu de installatie software:

/media/database/runInstaller

Je krijgt nu een aantal vragen:

Installation option
"Install database software only"
Grid Options
"Single instance database installation"
Product Languages
"English"
Database Edition
"Enterprise Edition"
Installation Location
Oracle Base: /oracle en de Software Location: /oracle/product/db
Create Inventory
Inventory Directory: /oracle/inventory en de oraInventory Group Name: oinstall
Operating System Groups
Database Administrator Group: dba en de Database Operator Group: oinstall
Prerequisite Checks
Ignore all

Errors

Tijdens de installatie krijg je een aantal foutmeldingen. De eerste foutmelding in de bijbehorende logfile is:

Note: Deze foutmelding lijkt zich in 11gR2 x64 niet (meer) voor te doen...
INFO: /usr/lib64/libstdc++.so.5: undefined reference to `memcpy@GLIBC_2.14'
collect2: error: ld returned 1 exit status

Deze foutmelding negeren door op "Continue" te klikken. Helaas heeft dit wel tot gevolg dat de Lexical Compiler niet werkt. Deze Lexical Compiler wordt gebruikt om eigen chinese en japanse woordenboeken te kunnen genereren.

De volgende foutmelding geeft in het logbestand:

/oracle/product/db/lib/libnnz11.so: could not read symbols: Invalid operation
collect2: error: ld returned 1 exit status

Dit is op te lossen: open het bestand $ORACLE_HOME/sysman/lib/ins_emagent.mk in je favoriete editor en ga naar regel 190. Vervang $(MK_EMAGENT_NMECTL) door:

$(MK_EMAGENT_NMECTL) -lnnz11

Kies nu in de grafische installer voor "Retry"

Start scripts

Wanneer je de Oracle Database wilt starten tijdens het bootproces dan moeten er een tweetal init scripts aangemaakt worden.

/etc/rc.d/ora.listener

#!/bin/sh
export ORACLE_HOME="/oracle/product/db"
export ORACLE_BASE=/oracle
export ORACLE_SID=<SID van je DB>
export ORACLE_INVENTORY=/oracle/inventory
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH

case "$1" in
start)
 echo "Start Oracle Listeners"
 /bin/su oracle -c "$ORACLE_HOME/bin/lsnrctl start LISTENER"
 ;;
stop)
/bin/su oracle -c "$ORACLE_HOME/bin/lsnrctl stop LISTENER"
;;
esac

/etc/rc.d/ora.database

#!/bin/sh
export ORACLE_HOME="/oracle/product/db"
export ORACLE_BASE=/oracle
export ORACLE_SID=<SID van je DB>
export ORACLE_INVENTORY=/oracle/inventory
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH

case "$1" in
start)
 echo "Start Oracle Database"
 /bin/su oracle -c "$ORACLE_HOME/bin/dbstart"
 ;;
stop)
 /bin/su oracle -c "$ORACLE_HOME/bin/dbshut"
 ;;
esac

Maak nu beide scripts executable:

chmod +x /etc/rc.d/ora*

Je kunt nu beide scripts aanroepen vanuit /etc/rc.conf

DAEMONS=( ... ora.listener ora.database ...)

Een alternatieve manier om de database te starten is door in te loggen op de inactieve database als sysdba:

$ su - oracle
$ sqlplus / as sysdba

En vervolgens

SQL> startup

In te voeren. Shutten van de DB doe je dan met:

SQL> shutdown immediate

De listener kan je starten en stoppen met lsnrctl:

$ su - oracle
$ lsnrctl start

of:

$ su - oracle
$ lsnrctl stop

Afronding

Je krijgt nu in de grafische installer te zien dat 2 scripts als root moeten worden uitgevoerd:

su
/oracle/inventory/orainstRoot.sh
/oracle/product/db/root.sh

Het laatste script vraagt naar de full pathname. Vul hier in:

/usr/local/bin

Listener

Als laatste stap moet de listener worden aangemaakt. Dit doe je door het starten (als gebruiker oracle) van een grafische tool:

netca

Beantwoord in de wizard de volgende vragen als volgt:

Choose the configuration you would like to do
Listener configuration
Select what you want to do
Add
Listener name
LISTENER
Selected Protocols
TCP
Which TCP?IP port number should the listener use ?
standard port number of 1521
Would you like to configure another listener
No

Vervolgens klik je op "Finish"

Wanneer je overigens verbinding maakt met een Oracle DB die op dezelfde machine draait, heb je geen listener nodig. Dit proces hoef je dan ook alleen maar op te starten wanneer je de DB van 'buitenaf' wilt kunnen benaderen, of wanneer je middels de thin jdbc driver verbinding maakt. Ook dan is de listener noodzakelijk.

Post Install

Een database kan nu aangemaakt worden, door als gebruiker oracle de grafische tool te starten:

dbca

Nadat dit gedaan is bewerk je het bestand /etc/oratab

<your sid>:<oracle home>:N

Verander je in:

<your sid>:<oracle home>:Y

Listener IPv6 probleem

Standaard staat de listener geconfigureerd om op localhost.localdomain te luisteren. Het lijkt er op dat Arch default op IPv6 inzet waardoor de database instance zich niet kan registreren bij de listener.

# lsnrctl status

Geeft dan:

The listener supports no services

Dit kan je oplossen door in $ORACLE_HOME/network/admin het bestand listener.ora te openen in een editor en de volgende regel:

   (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost.localdomain)(PORT = 1521))

te veranderen in:

   (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 127.0.0.1)(PORT = 1521))

Gebruik je externe IP adres ipv 127.0.0.1 wanneer je wilt dat de DB van buitenaf te benaderen is. Dit dwingt de listener om IPv4 te gebruiken.

Daarna zou een

# lsnrctl status

Weer moeten geven dat de database geregistreerd is:

Service "<SID name>" has 1 instance(s).
Instance "<SID name>", status READY, has 1 handler(s) for this service...