Dunst (Polski)

From ArchWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Dunst jest lekkim zamiennikiem dla notification-daemons dostarczanym przez większość środowisk graficznych.

Instalacja

Zainstaluj pakiet dunst. Nie ma potrzeby żeby startować lub uruchamiać dunst; jest automatycznie uruchamiany przez systemd kiedy programy wysyłają powiadomienia programy przez dbus.

Przykładowy plik konfiguracyjny można znaleść w /usr/share/dunst/dunstrc. Skopiuj ten plik do ~/.config/dunst/dunstrc i zedytuj go do swoich potrzeb.

Wygląd

Dunst pozwala na używanie markapu htmla w powiadomieniach. Niektórymi przykładami jest pogrubienie, kursywa, przekreślenie i podkreślenie. Dla pełnego odniesienia zobacz [1]. HTML może być usunięty z powiadomień jeżeli markup jest ustawiony na none.

The formatting of the notification can be specified. Options are as follows:

%a appname
%s summary
%b body
%i iconname (including its path)
%I iconname (without its path)
%p progress value if set ([ 0%] to [100%]) or nothing

These can be used in conjunction with HTML markup. For example the format can be set to <b>%s</b>\n%b for a bolded notification summary, a newline and the body unformatted.

Paczki ikon

Ikony są ustawione w opcji icon_path. Ikony statusów i urządzeń są potrzebne. Domyślnie Dunst szuka ikon gnome-icon-theme. Dla przykładu żeby użyć adwaita-icon-theme (sukcesor gnome-icon-theme), użyj wzamian:

icon_path = /usr/share/icons/Adwaita/16x16/status/:/usr/share/icons/Adwaita/16x16/devices/

Skróty klawiszowe

Można ustawić progi nieaktywności, aby powiadomienie pozostało na ekranie, jeśli użytkownik jest nieaktywny dłużej niż ten próg.

Żeby zamknąć zanim czas upłynie użyj Control+Space. Jeżeli kilka powiadomień jest na ekranie Control+Shift+Spacja zamknie je wszystkie.

Tip: Komendy dla wyłączania i pokazywania spowrotem mogą być zmienione. Jeżeli używamy symbol, on musi być wypisany jak np, period dla kropki.

List historii może być sprawdzona używając Control+Grawis (grawis oznacza `). Menu kontekstowe może być otwarte używając Control+Shift+Kropka. Menu kontekstowe używa dmenu żeby odfiltrować URLe i otworzyć je w twojej przeglądarce. Domyślna przeglądarka może być ustawiona w pliku konfiguracyjnym w ten sposób:

browser = /usr/bin/chromium

Skryptowanie

Dunst może być skonfigurowany żeby uruchamiać skrypty bazując na treści powiadomienia. Tu jest przykład używając dunsta żeby uruchomić skrypt kiedy pidgin wysyła wiadomość:

[signed_on]
  appname = Pidgin
  summary = "*signed on*"
  urgency = low
  script = do_something.sh

Naprawianie problemów

Kiedy używamy dunsta bez menadżera wyświetlania, wartość środowiska DISPLAY może być nie ustawiona poprawnie.[2]

Żeby to naprawić, dodaj poniższą rzecz do swojego .xinitrc

systemctl --user import-environment DISPLAY