Proftpd (Polski)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

proFtpd (Pro FTP daemon) jest wysoce funkcjonalnym serwerem FTP, odsłaniającym dużą liczbę opcji konfiguracyjnych dla użytkownika.

Instalacja

proftpdAUR jest dostępny w AUR. Włącz i uruchom proftpd.service.

Konfiguracja

Plik konfiguracyjny jest dostępny w /etc/proftpd.conf. Strona internetowa projektu zawiera obszerną dokumentacje.

Dostęp anonimowy

Aby naprawić powszechny problem, żeby anonimowy dostęp do pracy działał z /bin/false jako powłoką dla użytkownika ftp (domyślna konfiguracja), musisz dodać linię RequireValidShell off do /etc/proftpd.conf. W przeciwnym razie anonimowe logowania otrzymają błąd 530.

Zobacz również