Reflector (Polski)

From ArchWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Translation Status: This article is a localized version of Reflector. Last translation date: 2018-02-13. You can help to synchronize the translation, if there were changes in the English version.

Reflector to skrypt, który pobriera najnowszą listę mirrorów ze strony MirrorStatus, filtruje najbardziej aktualne mirrory, sortuje je według szybkości i zastąpia plik /etc/pacman.d/mirrorlist.

Instalacja

Zainstaluj pakiet reflector.

Użycie

Warning:
  • W poniższych przykładach, /etc/pacman.d/mirrorlist zostanie nadpisany. Zrób kopię zapasową przed kontynuowaniem.
  • Upewnij się, że powstały /etc/pacman.d/mirrorlist nie zawierają wpisów, które uważasz za niewiarygodne przed synchronizacją lub aktualizacją za pomocą Pacmana.

Aby zobaczyć dostępne polecenia, uruchom następujące polecenie:

# reflector --help

Przykłady

Dokładnie oceń i posortuj pięć ostatnio zsynchronizowanych mirrorów przez prędkość pobierania i zastąpia plik /etc/pacman.d/mirrorlist:

# reflector --verbose --latest 5 --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

Wybierz 200 ostatnio zsynchronizowanych mirrorów HTTP lub HTTPS, posortuj je według prędkości pobierania i zastąpia plik /etc/pacman.d/mirrorlist:

# reflector --latest 200 --protocol http --protocol https --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

Wybierz mirrory HTTPS zsynchronizowane w ciągu ostatnich 12 godzin oraz umieszczonych w USA, sortuje je według prędkości pobierania i zastąpia plik /etc/pacman.d/mirrorlist:

# reflector --country 'United States' --age 12 --protocol https --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

Systemd Service

/etc/systemd/system/reflector.service
[Unit]
Description=Pacman mirrorlist update

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/reflector --protocol https --latest 30 --number 20 --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

Następne uruchomienie reflector.service zaktualizuje twoją listę mirrorów.

Aby zaktualizować listę mirrorów przy każdym uruchomieniu komputera, możesz włączyć następującą definicję usługi.

/etc/systemd/system/reflector.service
[Unit]
Description=Pacman mirrorlist update
Requires=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/reflector --protocol https --latest 30 --number 20 --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

[Install]
RequiredBy=multi-user.target

Upewnij się, że aktywowałeś odpowiednie usługi, aby network.target rzeczywiście odzwierciedlało twój stan sieci.

Systemd Timer

Jeśli chcesz uruchamiać reflector.service co tydzień:

/etc/systemd/system/reflector.timer
[Unit]
Description=Run reflector weekly

[Timer]
OnCalendar=weekly
RandomizedDelaySec=12h
Persistent=true

[Install]
WantedBy=timers.target

A potem uruchom reflector.timer.

Pakiet AUR

Zainstaluj pakiet reflector-timerAUR[broken link: package not found] aby uruchamiać reflector tygodniowo.

Domyślna konfiguracja to:

/usr/share/reflector-timer/reflector.conf
AGE=6
COUNTRY=Germany
LATEST=30
NUMBER=20
SORT=rate

Aby nadpisać tę konfigurację, zedytuj /etc/conf.d/reflector.conf:

/etc/conf.d/reflector.conf
COUNTRY=US

Upewnij się, że włączyłeś reflector.timer.