WireGuard (Polski)

From ArchWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Not updated since its initial translation in 2020, out of sync with English page (Discuss in Talk:WireGuard (Polski))

Ze strony głównej projektu WireGuard

WireGuard to niezwykle prosta, ale szybka i nowoczesna sieć VPN, która wykorzystuje najnowocześniejszą kryptografię. Ma być szybszy, prostszy, szczuplejszy i bardziej przydatny niż IPsec. Ma być znacznie wydajniejszy niż OpenVPN. WireGuard został zaprojektowany jako VPN ogólnego przeznaczenia do pracy na wbudowanych interfejsach i superkomputerach, przystosowany do wielu różnych okoliczności. Początkowo wydany dla jądra Linuksa, jest teraz wieloplatformowy (Windows, macOS, BSD, iOS, Android) i szeroko stosowany.
Warning: WireGuard nie przeszedł odpowiedniego stopnia audytu bezpieczeństwa, a protokół nadal może ulec zmianie [1].

Instalacja

Install wireguard-tools i jeden lub więcej odpowiednich modułów jądra:

Note: WireGuard został połączony z Linuksem 5.6. [2]
Tip: zarówno systemd-networkd jak i NetworkManager mają natywne wsparcie dla konfiguracji interfejsów WireGuard, wymagają tylko modułu jądra.

Używanie

Poniższe polecenia pokazują, jak skonfigurować podstawowy tunel między dwoma równorzędnymi urządzeniami z następującymi ustawieniami:

Tango-view-fullscreen.pngThis article or section needs expansion.Tango-view-fullscreen.png

Reason: Add Peer C to better demonstrate routing and PSK, and add IPv6. (Discuss in Talk:WireGuard (Polski))
Peer A Peer B
Zewnętrzny adres IP 198.51.100.101 203.0.113.102
Wewnętrzny adres IP 10.0.0.1/24 10.0.0.2/24
Port nasłuchowy WireGuard UDP/51871 UDP/51902

Adresy zewnętrzne powinny już istnieć. Na przykład, peer A powinien mieć możliwość pingowania peer B poprzez ping ping 203.0.113.102 i odwrotnie. Adresy wewnętrzne będą nowymi adresami utworzonymi za pomocą poniższych poleceń ip(8) i będą udostępniane wewnętrznie w nowej sieci WireGuard za pomocą wg(8). /24 w adresach IP to CIDR.

Generowanie klucza

Aby utworzyć klucz prywatny:

$ umask 077
$ wg genkey > privatekey

Aby utworzyć klucz publiczny:

$ wg pubkey < privatekey > publickey

Możesz to zrobić jednocześnie:

$ umask 077; wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey

Można również wygenerować wstępny klucz, aby dodać dodatkową warstwę kryptografii z kluczem symetrycznym, aby zmieszać ją z już istniejącą kryptografią z kluczem publicznym, aby uzyskać odporność post kwantową.

Tango-view-fullscreen.pngThis article or section needs expansion.Tango-view-fullscreen.png

Reason: A pre-shared key should be created for each peer pair. E.g. with peers A, B and C, there should be three pre-shared keys, peer_A-peer_B-psk for the connection between Peer A and Peer B, peer_A-peer_C-psk for the connection between Peer A and Peer C and peer_B-peer_C-psk for the connection between Peer B and Peer C. (Discuss in Talk:WireGuard (Polski))
# wg genpsk > preshared

Konfiguracja peer A

Ten element równorzędny będzie nasłuchiwał na porcie UDP 51871 i zaakceptuje połączenie z elementem równorzędnym B, łącząc swój klucz publiczny zarówno z wewnętrznym, jak i zewnętrznym adresem IP.

# ip link add dev wg0 type wireguard
# ip addr add 10.0.0.1/24 dev wg0
# wg set wg0 listen-port 51871 private-key ./privatekey
# wg set wg0 peer PEER_B_PUBLIC_KEY persistent-keepalive 25 allowed-ips 10.0.0.2/32 endpoint 203.0.113.102:51902
# ip link set wg0 up

PEER_B_PUBLIC_KEY powinien mieć ten sam format co EsnHH9m6RthHSs+sd9uM6eCHe/mMVFaRh93GYadDDnM=. Słowo kluczowe allowed-ips to lista adresów, do których uczestnik A będzie mógł wysyłać ruch; allowed-ips 0.0.0.0/0 pozwoliłoby na wysyłanie ruchu na dowolny adres IPv4, ::/0 pozwala na wysyłanie ruchu na dowolny adres IPv6.

Konfiguracja peer B

Jak w przypadku peera A, podczas gdy demon wireguard nasłuchuje na porcie UDP 51902 i akceptuje połączenie tylko z peer A.

# ip link add dev wg0 type wireguard
# ip addr add 10.0.0.2/24 dev wg0
# wg set wg0 listen-port 51902 private-key ./privatekey
# wg set wg0 peer PEER_A_PUBLIC_KEY persistent-keepalive 25 allowed-ips 10.0.0.1/32 endpoint 198.51.100.101:51871
# ip link set wg0 up

Basic checkups

Wywołanie polecenia wg(8) bez parametru da szybki przegląd bieżącej konfiguracji.

Na przykład po skonfigurowaniu elementu równorzędnego A możemy zobaczyć jego tożsamość i powiązane elementy równorzędne:

[user@peer-a]# wg
interface: wg0
 public key: UguPyBThx/+xMXeTbRYkKlP0Wh/QZT3vTLPOVaaXTD8=
 private key: (hidden)
 listening port: 51871

peer: 9jalV3EEBnVXahro0pRMQ+cHlmjE33Slo9tddzCVtCw=
 endpoint: 203.0.113.102:51902
 allowed ips: 10.0.0.2/32

W tym momencie można było dojść do końca tunelu:

[user@peer-a]$ ping 10.0.0.2

Trwała konfiguracja

Konfigurację można zapisać za pomocą showconf:

# wg showconf wg0 > /etc/wireguard/wg0.conf
# wg setconf wg0 /etc/wireguard/wg0.conf

Przykładowa konfiguracja równorzędna

/etc/wireguard/wg0.conf
[Interface]
PrivateKey = CLIENT_PRIVATE_KEY

[Peer]
PublicKey = SERVER_PUBLICKEY
AllowedIPs = 10.0.0.0/24, 10.123.45.0/24, 1234:4567:89ab::/48
Endpoint = SERVER_ENDPOINT:51871
PersistentKeepalive = 25

Przykładowa konfiguracja dla systemd-networkd

Zobacz #Korzystanie z systemd-networkd.

Szczególny przypadek użycia: serwer VPN

Note: Używa się tutaj terminów „serwer” i „klient” specjalnie dla nowych użytkowników WireGuard i dla obecnych użytkowników OpenVPN, aby pomóc w zapoznaniu się z konstrukcją plików konfiguracyjnych. Dokumentacja WireGuard po prostu odnosi się do obu tych pojęć jako „peerów”.

Celem tej sekcji jest skonfigurowanie „serwera” WireGuard i ogólnych „klientów”, aby umożliwić dostęp do zasobów serwerowych / sieciowych przez zaszyfrowany i zabezpieczony tunel, taki jak OpenVPN i inne. Serwer działa na systemie Linux, a klienci mogą uruchamiać dowolną liczbę platform (WireGuard Project oferuje aplikacje na platformy iOS i Android oprócz Linux, Windows i MacOS). Zobacz oficjalny install link projektu, aby uzyskać więcej.

Tip: Zamiast używać wireguard-tools do konfiguracji serwer / klient, można użyć natywnej obsługi WireGuard systemd-networkd.

serwer

Na komputerze równorzędnym, który będzie działał jako „serwer”, najpierw włącz przekazywanie IPv4 za pomocą sysctl:

# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Aby zmienić na stałe, dodaj net.ipv4.ip_forward = 1 do /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf.

Prawidłowo skonfigurowany firewall jest WYSOKIE zalecany dla każdego urządzenia podłączonego do Internetu.

Jeśli na serwerze skonfigurowano publiczny adres IP, należy:

 • Zezwalaj na ruch UDP na określonych portach, na których WireGuard będzie działał (na przykład zezwalając na ruch na 51820/udp).
 • Skonfiguruj zasady przekazywania dla zapory, jeśli nie są one zawarte w konfiguracji WireGuard dla samego interfejsu /etc/wireguard/wg0.conf. Poniższy przykład powinien zawierać reguły iptables i działać bez zmian.

Jeśli serwer znajduje się za NAT, należy przekazać określone porty, na których będzie działać WireGuard (na przykład 51820/UDP) z routera na serwer WireGuard.

Generowanie klucza

Wygeneruj pary kluczy dla serwera i dla każdego klienta, jak wyjaśniono w #Generowanie klucza.

Konfiguracja serwera

Utwórz plik konfiguracyjny „serwer”:

/etc/wireguard/wg0.conf
[Interface]
Address = 10.200.200.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = SERVER_PRIVATE_KEY

# note - substitute eth0 in the following lines to match the Internet-facing interface
# if the server is behind a router and receive traffic via NAT, this iptables rules are not needed
PostUp = iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

[Peer]
# foo
PublicKey = PEER_FOO_PUBLIC_KEY
PresharedKey = PRE-SHARED_KEY
AllowedIPs = 10.200.200.2/32

[Peer]
# bar
PublicKey = PEER_BAR_PUBLIC_KEY
AllowedIPs = 10.200.200.3/32

Dodatkowe elementy równorzędne ("clients") mogą być wyświetlane w tym samym formacie, w zależności od potrzeb. Każdy peer wymaga ustawienia PublicKey Jednak określenie PresharedKey jest opcjonalne.

Zauważ, że Address ma maskę „/24”, a klienci na dozwolonych AllowedIPs „/32”. Klient używa tylko swojego adresu IP, a serwer odsyła tylko odpowiedni adres.

Interfejsem można zarządzać ręcznie za pomocą wg-quick(8) lub usługi systemowej zarządzanej przez systemctl(1).

Interfejs można wywołać za pomocą wg-quick up wg0 odpowiednio poprzez uruchomienie i potencjalnie włączenie interfejsu za pośrednictwem wg-quick@interface.service, np. wg-quick@wg0.service Aby zamknąć interfejs, użyj wg-quick down wg0 odpowiednio stop wg-quick@interface.service.

Konfiguracja klienta

Utwórz odpowiednie pliki konfiguracyjne „klienta”:

foo.conf
[Interface]
Address = 10.200.200.2/24
PrivateKey = PEER_FOO_PRIVATE_KEY
DNS = 10.200.200.1

[Peer]
PublicKey = SERVER_PUBLICKEY
PresharedKey = PRE-SHARED_KEY
AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
Endpoint = my.ddns.example.com:51820
bar.conf
[Interface]
Address = 10.200.200.3/24
PrivateKey = PEER_BAR_PRIVATE_KEY
DNS = 10.200.200.1

[Peer]
PublicKey = SERVER_PUBLICKEY
PresharedKey = PRE-SHARED KEY
AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
Endpoint = my.ddns.example.com:51820

Używając catch-all AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0 przekieruje cały ruch IPv4 (0.0.0.0/0) i IPv6 (::/0) przez VPN.

Note: Users of NetworkManager, may need to enable the NetworkManager-wait-online.service and users of systemd-networkd may need to enable the systemd-networkd-wait-online.service to wait until devices are network ready before attempting wireguard connection.

Testowanie tunelu

Po utworzeniu tunelu można użyć netcat do wysyłania przez niego ruchu w celu przetestowania przepustowości, wykorzystania procesora itp. Po jednej stronie tunelu uruchom {ic|nc}} w trybie nasłuchiwania, a po drugiej przesyłaj dane z /dev/zero do nc w trybie wysyłania.

W poniższym przykładzie do ruchu wykorzystywany jest port 2222 (pamiętaj, aby zezwolić na ruch na porcie 2222, jeśli używasz zapory ogniowej).

On one side of the tunnel listen for traffic:

$ nc -vvlnp 2222

Po jednej stronie tunelu nasłuchuj ruchu:

$ dd if=/dev/zero bs=1024K count=1024 | nc -v 10.0.0.203 2222

Status można monitorować za pomocą wg bezpośrednio.

# wg
interface: wg0
 public key: UguPyBThx/+xMXeTbRYkKlP0Wh/QZT3vTLPOVaaXTD8=
 private key: (hidden)
 listening port: 51820

peer: 9jalV3EEBnVXahro0pRMQ+cHlmjE33Slo9tddzCVtCw=
 preshared key: (hidden)
 endpoint: 192.168.1.216:53207
 allowed ips: 10.0.0.0/0
 latest handshake: 1 minutes, 17 seconds ago
 transfer: 56.43 GiB received, 1.06 TiB sent

Rozwiązywanie problemów

Trasy są okresowo resetowane

Użytkownicy NetworkManager powinni upewnić się, że nie zarządza interfejsami WireGuard. Na przykład utwórz następujący plik konfiguracyjny:

/etc/NetworkManager/conf.d/unmanaged.conf
[keyfile]
unmanaged-devices=interface-name:wg*

Broken DNS resolution

Podczas tunelowania całego ruchu przez interfejs WireGuard połączenie może pozornie zostać utracone po pewnym czasie lub przy nowym połączeniu. Może to być spowodowane zastąpieniem /etc/resolv.conf .przez menedżera sieci lub klienta DHCP.

Domyślnie 'wg-quick używa resolvconf do rejestrowania nowych wpisów DNS (ze słowa kluczowego DNS w pliku konfiguracyjnym). Spowoduje to problemy z menedżerami sieci i klientami DHCP, którzy nie używają resolvconf, ponieważ zastąpią /etc/resolv.conf usuwając w ten sposób serwery DNS dodane przez wg-quick.

Rozwiązaniem jest użycie oprogramowania sieciowego obsługującego resolvconf.

Note: Użytkownicy systemd-resolved powinni upewnić się, że systemd-resolvconf jest zainstalowany.

Użytkownicy NetworkManager powinni wiedzieć, że domyślnie nie używa resolvconf. Zalecane jest użycie systemd-resolved. Jeśli jest to niepożądane, zainstaluj openresolv i skonfiguruj NetworkManager, aby go używał: NetworkManager#Use openresolv.

Low MTU

Z powodu zbyt niskiej MTU (mniejszej niż 1280), wg-quick mogło nie utworzyć interfejsu WireGuard. Można to rozwiązać, ustawiając wartość MTU w konfiguracji WireGuard w sekcji Interfejs na kliencie.

/foo.config
[Interface]
Address = 10.200.200.2/24
MTU = 1500
PrivateKey = PEER_FOO_PRIVATE_KEY
DNS = 10.200.200.1

Porady i wskazówki

Korzystanie z systemd-networkd

systemd-networkd ma natywną obsługę protokołów WireGuard i dlatego nie wymaga pakietu wireguard-tools.

Aby zapobiec wyciekom kluczy prywatnych, zaleca się ustawienie uprawnień do pliku .netdev

# chown root:systemd-network /etc/systemd/network/99-*.netdev
# chmod 0640 /etc/systemd/network/99-*.netdev

Serwer

/etc/systemd/network/99-server.netdev
[NetDev]
Name = wg0
Kind = wireguard
Description = WireGuard

[WireGuard]
ListenPort = 51820
PrivateKey = SERVER_PRIVATE_KEY

[WireGuardPeer]
PublicKey = PEER_FOO_PUBLIC_KEY
PresharedKey = PRE-SHARED_KEY
AllowedIPs = 10.200.200.2/32

[WireGuardPeer]
PublicKey = PEER_BAR_PUBLIC_KEY
PresharedKey = PRE-SHARED_KEY
AllowedIPs = 10.200.200.3/32
/etc/systemd/network/99-server.network
[Match]
Name = wg0

[Network]
Address = 10.200.200.1/32

[Route]
Gateway = 10.200.200.1
Destination = 10.200.200.0/24

Client foo

/etc/systemd/network/99-client.netdev
[NetDev]
Name = wg0
Kind = wireguard
Description = WireGuard

[WireGuard]
PrivateKey = FOO_PRIVATE_KEY

[WireGuardPeer]
PublicKey = SERVER_PUBLICKEY
PresharedKey = PRE-SHARED_KEY
AllowedIPs = 10.200.0.0/24
Endpoint = my.ddns.example.com:51820
PersistentKeepalive = 25
/etc/systemd/network/99-client.network
[Match]
Name = wg0

[Network]
Address = 10.200.200.2/32

[Route]
Gateway = 10.200.200.1
Destination = 10.200.200.0/24
GatewayOnlink=true

Client bar

/etc/systemd/network/99-client.netdev
[NetDev]
Name = wg0
Kind = wireguard
Description = WireGuard

[WireGuard]
PrivateKey = PEER_BAR_PRIVATE_KEY

[WireGuardPeer]
PublicKey = SERVER_PUBLICKEY
PresharedKey = PRE-SHARED_KEY
AllowedIPs = 10.200.0.0/24
Endpoint = my.ddns.example.com:51820
PersistentKeepalive = 25
/etc/systemd/network/99-client.network
[Match]
Name = wg0

[Network]
Address = 10.200.200.3/32

[Route]
Gateway = 10.200.200.1
Destination = 10.200.200.0/24
GatewayOnLink=true

Przechowuj klucze prywatne w postaci zaszyfrowanej

It may be desirable to store private keys in encrypted form, such as through use of pass. Just replace the PrivateKey line under [Interface] in the configuration file with:

Może być pożądane przechowywanie kluczy prywatnych w postaci zaszyfrowanej, na przykład poprzez użycie pass. Po prostu zamień wiersz PrivateKey w [Interface] w pliku konfiguracyjnym na:

PostUp = wg set %i private-key <(su user -c "export PASSWORD_STORE_DIR=/path/to/your/store/; pass WireGuard/private-keys/%i")

gdzie użytkownik to nazwa użytkownika systemu Linux będąca przedmiotem zainteresowania. Zobacz stronę podręcznika wg-quick(8), aby uzyskać więcej informacji.

Punkt końcowy ze zmianą adresu IP

Po rozwiązaniu domeny serwera WireGuard nie będzie ponownie sprawdzał zmian w DNS.

Jeśli serwer WireGuard często zmienia swój adres IP z powodu DHCP, Dyndns, IPv6, ..., dowolny klient WireGuard straci połączenie, dopóki jego punkt końcowy nie zostanie zaktualizowany za pomocą czegoś takiego jak wg set "$INTERFACE" peer "$PUBLIC_KEY" endpoint "$ENDPOINT".

Należy również pamiętać, że jeśli punkt końcowy kiedykolwiek zmieni swój adres (na przykład podczas przeprowadzki do nowego dostawcy / centrum danych), po prostu aktualizacja DNS nie będzie wystarczająca, więc okresowe uruchamianie polecenia reresolve-dns może mieć sens w dowolnej konfiguracji opartej na DNS .

Na szczęście wireguard-tools udostępnia przykładowy skrypt /usr/share/wireguard-tools/examples/reresolve-dns/reresolve-dns.sh, który analizuje pliki konfiguracyjne WG i automatycznie resetuje adres punktu końcowego.

Należy okresowo uruchamiać /usr/share/wireguard-tools/examples/reresolve-dns/reresolve-dns.sh /etc/wireguard/wg.conf aby okresowo odzyskiwać dane z punktu końcowego, który zmienił adres IP.

Jednym ze sposobów jest aktualizacja wszystkich punktów końcowych WireGuard raz na trzydzieści sekund [3] za pomocą systemowego timera:

/etc/systemd/system/wireguard_reresolve-dns.timer
[Unit]
Description=Periodically reresolve DNS of all WireGuard endpoints

[Timer]
OnCalendar=*:*:0/30

[Install]
WantedBy=timers.target
/etc/systemd/system/wireguard_reresolve-dns.service
[Unit]
Description=Reresolve DNS of all WireGuard endpoints
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/sh -c 'for i in /etc/wireguard/*.conf; do /usr/share/wireguard-tools/examples/reresolve-dns/reresolve-dns.sh "$i"; done'

Następnie włącz i uruchom wireguard_reresolve-dns.timer

Wygeneruj kod QR

Jeśli klient jest urządzeniem mobilnym, takim jak telefon, można użyć kodu qrencode do wygenerowania kodu QR konfiguracji klienta i wyświetlenia go w terminalu:

$ qrencode -t ansiutf8 < client.conf

Włącz dzienniki debugowania

Podczas korzystania z modułu jądra Linux na jądrze obsługującym dynamiczne debugowanie, informacje debugowania można zapisać w buforze pierścieniowym jądra (widocznym za pomocą dmesg i journalctl), uruchamiając:

# modprobe wireguard 
# echo module wireguard +p > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control

Zobacz też